no     Class     Author     Title     Pages     Edition     No.Of.Vols     Place Of Publn     Publisher     Date.Pub     No of Copies     Book Location
1 كؤمةلَيَك لة بسثورِانى دةروونناسى جيهان، و، نةوزاد .. دةرونزانى كؤمةلاَيةتى 299 ضاثى يةكةم سليَمانى نيَوةندى ئارام 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
2 جيَمس ئالَن، و، محةمةد ئةمين رةستطار تؤ بةرهةمى بيركردنةوةى خؤتى 80 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
3 ئيمام عةبدولفةتاح ئيمام- و محةمةد وةسمان فةلسةفةى دواليزم لة هزرى ،د. زةكى نةجيب مةحمود دا 121 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 6 بەشێ زمانێ کوردی
4 ابن سيرين، و، طيَوى موكريانى خةون نامةى 310 ضاثى دووةم انتشارات ناجى 1376 2 بەشێ زمانێ کوردی
5 ابن سيرين، و، حسين نةجمةدين خةونامةى 239 ضاثى ضوارةم سليَمانى ضاثخانةى ضوارضرا 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
6 ئةفلاتوون، و، ئاوات ئةحمةد ثرِؤذةى تيَكستة فةلسةفيةكان ( ئةفلاتون، فايدؤن) 131 هةوليَر ضاثخانةى رةنج 2003 2 بەشێ زمانێ کوردی
7 باربارا دى ئةنجلس، و، عيمران هاوارى ساتة راستةقينةكان 361 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى طةنج 2007 3 بەشێ زمانێ کوردی
8 مارشالَ بيَرمةن، و، مةنسوور تةيفوورى ئةزموونى مؤديَرنيَتى ( ئةوةى ثتةو بةستوة بة دووكةلَ و هةبا دةبىَ) 445 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 3 بەشێ زمانێ کوردی
9 ئارام سديق طةنج و شوناس 220 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى طةنج 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
10 شمس الدين اق بلوت، و، سالار احمد فتاح ئايا رِاستة داروينيزم هةرةسى هيَنا...؟ 159 بةغدا ضاثخانةى الحوادث 1984 1 بەشێ زمانێ کوردی
11 ريَبين رةسولَ ئيسماعيل هيطل 156 ضاثى دووةم هةوليَر ضاثخانةى رةنج 2004 1 بەشێ زمانێ کوردی
12 ا.س.ئةخمانوظ، ن.ى. طرِابةر ثاسيك،و، جةلال تةقى سةرةتايةك لة فةلسةفةى يؤنانى كؤن 137 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى زاموا 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
13 ئيليظيا ئيلينباى، و، شةهلا عةلى و ئةبة بةكر كاروانى هةنطاوةكانى طةشةكردنى مندالَ ( قؤناخةكانى طةشةى جولَة و ثيَزانينى هةستةوةرى لة كؤرثةييةوة تا حةوت 77 ضاثى دووةم هةوليَر ضاثخانةى ضوارضرا 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
14 قةيس ئةلنورى، و، سؤران قادر ئةنترؤثؤلؤذيا ضى ية؟ 160 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
15 كارِل ثؤثةر، و، ناسر سةلاَحى سةرضاوةكانى زانايى و نةزانى 113 سليَمانى ضاثخانةى شظان 2004 2 بەشێ زمانێ کوردی
16 اكرم خالد ثةرلةمانىَ مشكان 178 دهؤك ضاثخانا خانى 2 بەشێ زمانێ کوردی
17 جةزا بةكر فةلسةفة و تةكنيكى بزاظة هونةرييةكان 82 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
18 ئيكنات ئيسواران، و، هاوار ئةحمةد هةلَةبجةيى رِيَبازى عةشق 175 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
19 كةمالَ ثولادى، و، يوسف خزر ضوثان لة دةولَةتى دةسةلاَتخوازةوة بؤ دةولَةتى ئةقلَ 403 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 3 بەشێ زمانێ کوردی
20 كاوة بةهرامى تاظطةى هةقيقةت ( بةشيَك لة بةرهةمةكانى دكتور قاسملو) 321 بةرطى دوهةم سليَمانى ضاثخانةى رةشةمةى هةتاوى 1384 1 بەشێ زمانێ کوردی
21 ثاثا فراسؤ براون و ريمى شؤظان،و، ئاماذ جاظ ثاراسايكؤلؤذى و ثةيوةنديكردنى رِاستةوخؤ لة طةلَ طيانةكاندا 157 ضاثى يةكةم سليَمانى خانةى ضاث و ثةخشى ريَنما 2007 5 بەشێ زمانێ کوردی
22 ئةنطلَس، و، سالار رةشيد لودظيط فؤيةرباخ و كؤتايى فةلسةفةى كلاسيكى ئةلَمانى 117 ضاثى يةكةم مةكتةبى بيرو هؤشيارى 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
23 براون جاكسؤن،و، فرياد بارزانى ئاموذطاريية بضوكةكانى ذيان 32 ضاثى سيَيةم هةوليَر ضاثخانةى رؤشنبيرى 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
24 جيانكارلو بؤزتى و كارلَ ثؤثةر، و شؤرش جوانرِؤيى وانةى ئةم سةدةية ( طظتوطوى جيانكارلو بؤزتى لةطةل كارلَ ثؤثةر) 166 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2001 2 بەشێ زمانێ کوردی
25 ئةفلاتون طؤرطياس ( ثرِؤذةى تيَكستة فةلسةفييةكان "2") 139 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى سيما 2003 1 بەشێ زمانێ کوردی
26 مالكؤم برادبيَرى و جيَمس ماكفارلن،و، بةهزاد حةويَز مؤديَرنيزم 346 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخلنةى رؤذهةلاَت 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
27 ساموئيَل بيكيت ساموئيَل بيكيت ( كؤمةلَة وتاريَكى وةرطيَرِدراو) 78 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
28 زةكةريا ئيبراهيم، و، سامان عةلى حاميد ميتؤدى ديالكتيكيى فةلسةفةى ميَذوو و سياسةت لاى هيطلَ 119 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2006 2 بەشێ زمانێ کوردی
29 هيَنرى توماس، دانا لى توماس،و، دلَشاد كازم بةسةرهاتة نةمرةكان لة فةلسةفةدا 370 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانا وةزارةتى ثةروةردة 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
30 ئةفلاتون، و ئاوات ئةحمةد ثرؤتاطؤراس و ئايؤن 129 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى سيما 2004 1 بەشێ زمانێ کوردی
31 عةلى ئةلوةردى،و، سةمةد زةنطةنة كاريطةرى نةست يان نهيَنييةكانى كةسيَتيى سةركةوتوو 225 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةو ئوفسيتى تيشك 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
32 سابير بوكانى لة نيَوان هةست و نةستدا 173 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى رةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
33 سةلاَح حةسةن ثالَةوان داهيَنان و مةرط 204 سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
34 برتراند ئوجيلفى،و، سابير رِةشيد دةروازةيةك بؤ هزرنامةى لويس ئةلتؤسيَر 93 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2004 1 بەشێ زمانێ کوردی
35 ئالن و باربارا بيز،و، جةبار تةنيا و هيَمن شةريف بوضى ثياوان درو دةكةن و ذنانيش دةطرين 300 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى ضوارضرا 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
36 ئازاد بةرزنجى ماركؤز و ثؤثةر 163 ضاثى دووةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
37 ئالوين ثلانتينجاو هةظالَيَن وى، و، سةعيد بةشير خةرثا طةشتيَك بة ناو فةلسةفةى ئاين دا 205 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
38 محمد التكريتى، و سةروةر حةسةن ئاسوى بيَسنوور ( تويَذينةوةيةك سةبارةت بة ئةندازةى دةروونى) 349 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاث و ثةخشى رينما 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
39 حميد عزيز سةرةتايةك لة فةلسةفةى كلاسيكى يونان 360 سليَمانى ضاثخانةى زانكوى سليَمانى 1979 2 بەشێ زمانێ کوردی
40 ئاماذ جاف ثارا سايكؤلؤذى (رِيَطاى فيَربوون و بةكارهيَنانى) 324 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 2 بەشێ زمانێ کوردی
41 يوسف عوسمان حةمةد ضةند ويَستطةيةكى سايكؤلؤذى 446 ضاثى يةكةم ضاثخانةى ئؤفسيَتى تيشك 2 بەشێ زمانێ کوردی
42 Esbern Krause Jensen ،و، هةندريَن فةلسةفةى كؤضةرى (خوليا هةنوكةييةكان لة هزرى فرِةنسيدا) 172 سةنتةرى ليَكؤلينةوةى فيكرى 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
43 سالم ئةلحةكيم، بةرهةظكرن، لوقمان ئاسيهى ل بةر دةرييىَ دختورىَ دةروونى 213 ضاثى يةكةم دهوك ضاثخانا هةوار 2012 1 بەشێ زمانێ کوردی
44 عومةر ياسين جةبارى ذيانى مروظ لة روانطةى دةروونزانيةوة 89 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى رؤشنبيرى 2004 2 بەشێ زمانێ کوردی
45 ئاراس فةريق زةينةلَ جةنطى دةروونى لة سةردةمى سةلاحةددينى ئةيوبييدا (567- 589ك/1171- 1193) ليَكؤلَينةوةيةكى ميَ 249 ضاثى يةكةم سليَمانى مةكتةبى بيرو هؤشيارى 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
46 كتى. اى. زاهلر، و، بيلال باسام 50 شيَوازى ئاسان بو ئارةزوومةندكردنى مندالَ بة خويَندنةوة 176 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
47 م، حورايى،و، زاهير محمد رشيد تةركيز ( سةركةوتنى بىَ سنور خويَندنيَكى سةركةوتوو) 215 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى هيَمن 2005 3 بەشێ زمانێ کوردی
48 جةليل عةباس (قةقنةس) كاروانى ئةنديَشة ( كؤنفؤشيوس، ئةرستؤ، سوكرات، ئةفلاتوون، كانت، ديكارت، يونط) 128 ضاثى يةكةم دهوك ضاثخانةى خانى 2009 2 بەشێ زمانێ کوردی
49 جةبار عوسمان خةواندنى خؤيى ( ثاراسايكؤلؤجى) 158 هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى رؤشنبيرى 2004 2 بەشێ زمانێ کوردی
50 جةلال خةلَف ذالَةى طرنطترين نةخؤشى ية دةروونى يةكان 214 بةغدا ضاثخانةى الجاحظ 1986 1 بەشێ زمانێ کوردی
51 ئةنتؤنى رابيَنز،و، زاهير رةشيد ثوور سةركةوتنى بىَ سنور لة بيست رِؤذدا 409 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى هيَمن 2007 5 بەشێ زمانێ کوردی
52 ويلَ ديورانت، و، تاريق كاريَزى سةربردةى فةلسةفة 249 ضاثى يةكةم بةرطى يةكةم دهؤك ضاثخانةى خانى 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
53 ليذنةيةك لة زانا و ئةكاديميةكانى، و محةمةد وةسمان ئينسايكلؤثيدياى فةيلةسووفان ( دانانى ليذنةيةك لة زانا و ئةكاديميةكانى يةكيَتى سؤظيةتى ثيَشوو) 424 سليَمانى ضاثخانةوى شظان 2004 1 بەشێ زمانێ کوردی
54 محةمةد رِةنجاو زناك ضةند بابةتيَكى روناكبيرى 125 ضاثى يةكةم هةوليَر بةريَوةبة،ضاثخانةى رؤشنبيرى 2006 3 بەشێ زمانێ کوردی
55 ويَل دؤرانت،و، عوسمان ئةحمةد بةسةرهاتى فةلسةفة ( سوكرات، ئةفلاتون، ئةرستو) 190 سليَمانى ضاثخانةى ضوارضرا 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
56 ويل دورانت،و، شؤرِش ضيَذةكانى فةلسةفة 644 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
57 مسنةفا رِةحيمى،و، رِيَباز ئانارشيزم (Anarchism) 68 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثو ئوظسيَتى دةزطاى سةردةم 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
58 فرانسوا دؤس،بةسام حةجار،جؤزىَ ميرَِ،و ئاوات ئةحمةد جيهانى فؤكؤ 234 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى زانست 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
59 عةبدولواحيد موشير دزةيى رةهةندى دةروونى لة بوارى راطةياندن دا 284 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى شةهاب 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
60 فريدريش نيضة، و، فةردين دارا دواهةمين كوفرةكانى نيضة 191 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 5 بەشێ زمانێ کوردی
61 ذووان دلَشاد عةبدولَلاَ بةكاهيَنانى ستراتيذيةتى نةخشةى ضةمكةكان لة ثرؤسةى فيَكردندا 160 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى شيهاب 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
62 محةمةد كةمال نيتشة و ثاش تازةطةرى ( Nietzsche and Postmodernism) 270 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2009 2 بەشێ زمانێ کوردی
63 حةميد عةزيز فةلسةفة و لاهوت لة سةدةكانى ناوةرِاستدا 225 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاي ضاث و ثةخشي حةمدى 2006 3 بەشێ زمانێ کوردی
64 ئةنتونى رِابيَنز، و، حةسةن ئةحمةد مستةفا بةرةو خؤشبةختى 463 ضاثى دووةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
65 لارى دايموند، هةلَكةوت عةبدولَلاَ شؤرِشى ديموكراتى ( خةبات لة ثيَناو ئازادى ثلوراليزم لة جيهانى تازةثيَطةيشتوودا) 308 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
66 عةبدولموتةليب عةبدولَلاَ ديَريَدا رةخنة لة سيَنتراليزمى خؤرئاواى 100 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
67 وين دايةر، فةرزانة عةلى نهيَنى سةركةوتن و ئاسوودةى دةروون 178 ضاثى دووةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
68 تارق شوكرى خةمو خؤناسين و كؤضةك زان (سةرهاتييَن ديَرين) 189 ضاثى يةكةم دهؤك ضاثخانا خانى 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
69 حةميد عةزيز فةلسةفةى سةردةمى رؤمانتيكى ( ثرِؤذةى فةلسةفة) 318 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى موكريانى 2010 2 بەشێ زمانێ کوردی
70 حةميد عةزيز بنةماكانى فةلسةفةى شيكردنةوةى مةنتيقى 160 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
71 ئامةد سامى حةسةن بهيَزكرنا ميَشكى (سودوكو، ثرسيار و بةرسظيَن هزرى(الغاز)، ذ نهيَنييَن ذمارا 143 ضاثى يةكةم دهوك ضاثخانا هاوار 2012 1 بەشێ زمانێ کوردی
72 صابر عبدالله سعيد سيما 2 (100 ئاريشةييَن دةروونى و جظاكى ذ راستييَن خةلكىَ مة و ثيَشنياريَن ضارةسةركردنى) 214 ضاثى يةكةم دهوك ضاثخانا هاور 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
73 ئيَرنست كاسيرةوة،و نياز محةمةد رؤسؤ، كانت، طوتة 168 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانا كارؤ 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
74 ئارام ئةمين جةلال سىَ ويستطةى فيكرى (فةلسةفة، مؤديَرنيتة، و كؤمةلَناسى) 114 ضاثى يةكةم دهؤك ضاثخانةى خانى 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
75 عارف حيتو شيزوفرينيا 97 ضاثى يةكةم دهوك ضاثخانا كوليذا شةريعىَ 1999 2 بەشێ زمانێ کوردی
76 عبدالستار طاهر شريف نةشونما كردنى زانيارى لاى مندالَ 67 بةريَوةبةرايةتى رؤشنبيرى 1982 1 بەشێ زمانێ کوردی
77 عةتا محةمةد دةستنووسى يةكةم و ثةرتوكى خةون 125 سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2003 2 بەشێ زمانێ کوردی
78 عةدنان عةبدولرِةحيم،و كةمال فاروق فرؤيد و سروشتى مرؤظ 118 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 3 بەشێ زمانێ کوردی
79 حوسيَن محةمةد عةزيز خلَتةى بيريَكى ذاراويى 296 ضاثى يةكةم سولةيمانى ضاثخانةى هةميشة 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
80 ياسين عومةر فةلسةفةى ئازادى مؤمةلَطةى مةدةنى 210 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 3 بەشێ زمانێ کوردی
81 غانم محمد صالح، و، سةلام كةريم بيرى سياسى كؤن و ناوةرِاست 400 ضاثى دووةم سةيد سادق ضاثخانةى هيَمن 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
82 هونةر صباح عبداللة فيَنكى دةروون (ثرِسيار و وةلاَم، مةتةلَ و ناوى نوىَ، نةستةق و ثيَشينان، نوكتة بؤ ثيَكةنين، قةدةغةكراوةكان 348 ضاثى يانزةم سؤران ضاثخانةى شوان 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
83 جةليل عةباسى ذوانى يةسنا ( هةنطاويَك بؤ دؤزينةوةى بةشيَك لة جوطرافياى ونبووى ئاظيستا) 144 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى هيظى 2008 2 بەشێ زمانێ کوردی
84 عيماد عةبدولسةلام، و، ثةذارة عةبدولحةميد كانت ( نموونةيةك لة ذيان و كارة فيكرييةكان) 79 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
85 عةبدولموتةليب عةبدولَلاَ ئةدؤنيس ئةفسوونكارى وشةكان ( ضةند طفتوطؤيةكى ئةدةبى و فيكريية 194 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2008 3 بەشێ زمانێ کوردی
86 مستةفا غاليب، و ، سامان عةلى حةميد هينرى بيرطسؤن 140 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
87 ثؤل ستراتيَرن، و، ريَياز مستةفا ئاشنابوون بة ئةفلاَتوون 72 ضاثى يةكةم كؤمةلَطاى ضاثةمةنى شةهاب 2 بەشێ زمانێ کوردی
88 جسيَن سؤران كارل و ئةفلاتؤن ( لة توتاليتاريزمى فيكرةوة بؤ تيرؤركردنى بةهاى ئازادى) 349 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى رؤذهةلات 2008 2 بەشێ زمانێ کوردی
89 رِيَبوار سيوةيلى سؤفيستةكان ( لة ستايشى فةلسةفةى كةمايةتيدا) 262 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
90 ريَبوار سيوةيلى دنياى شتة بضووكةكان ( كؤمةلَى وتار- 1993- 1999) 233 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 1999 1 بەشێ زمانێ کوردی
91 كةريم شارةزا مةقامةكانى ( سيَوةى هونةرمةند كورد لة تةرازووى رةسةنايةتيدا) 96 ضاثى يةكةم بةغدا مطبعة حسام 1982 1 بەشێ زمانێ کوردی
92 ئةنوةر سولَتانى لاهووتى كرماشانى شاعيرى شؤرِشطيَرى كورد 301 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى شظان 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
93 ئاليَن سيَطال، و، جةليل طادانى مرؤظ ضؤن بوو بة غوول؟ 264 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى رؤذهةلات 2010 1 بەشێ زمانێ کوردی
94 عبدالكريم سروش، و، موسعةب ئةدهةم زةلَمى عةقل و ئيمان 199 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
95 سؤزان جمال سايكؤلؤذيى مندالَ 166 سليَمانى بةريَوةبةرايةتى طشتى ضاث 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
96 ئيدريس شيَخ شةرةفى عةقلَ و ئازادى ( كؤمةلَة وتار) 240 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
97 عةلا تاهر، و، ئيسماعيل كوردة، جةمال ثيرة لة هؤركهايمةرةوة تا هابرماس قوتابخانةى فرانكفؤرت (دةروازةيةك بو تيؤرى رةخنةيى هاوضةرخ) 231 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى رةنج 2004 1 بەشێ زمانێ کوردی
98 عةلى شةريعةتى، سةعيد بةشير خةرثانةيى مرؤظ و ئيسلام 291 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2009 2 بەشێ زمانێ کوردی
99 ئةريك فرؤم، و رِةزا مةنو ضةهرى ئايا مروظ سةوردةكةويَت؟ 364 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاث و ضةخشي رِيَنما 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
100 ماكس ظيبةر، و، عوسمانى رةحيمى ضةمكة سةرةكيةكانى كؤمةلَناسى 176 هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
101 كةريم شةريف قةرةضةتانى سايكؤلؤذيةتى مندالَ 112 ضاثى يةكةم بةشى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى زانكؤ 1997 2 بەشێ زمانێ کوردی
102 ئةندرؤ متيوس، و، كارؤ شيَخ دوايين رازةكانى ذيان ( طويَرايةلى بن دلَتان) 208 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى كوردستان 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
103 رحمت الله مقدم مراغةاى، و شؤرش جوانرؤيى و كاميل ضوار وتارى شيشرؤن 112 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى ديلان 2004 2 بەشێ زمانێ کوردی
104 قاسم قازى راذةكانى فةلسةفة 84 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 1998 4 بەشێ زمانێ کوردی
105 ئيبراهيم فةقىَ، و محةمةد عومةر هيَزى برياردان لة مروظدا 168 ضاثى سيَيةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
106 فازيل هيمةت خؤشةويستيى سةرةتاى هةموو شتيَك و كوتايى هةموو شتيَكة 268 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
107 فةرةج حويل فةرةج،و ئةمين عةبدولقادر ريَبةرىَ نظيَسينا ظةكؤلينيَن زانكويىَ 76 ضاثا ئيَكىَ هةوليَر ضاثخانا دهوك 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
108 ئةبووبةكر تؤفيق فةتتاح ضون دةبيَتة بةختةوةرترين مرؤظ لة جيهاندا ( How to be the happiest one) 488 هةوليَر ضاثخانةى رؤذهةلاَت 2008 3 بەشێ زمانێ کوردی
109 غياث الدين نقشبندى نامؤيى 183 ضاثى يةكةم ئةديلاند، ئوستراليا North East Print & C 2002 3 بەشێ زمانێ کوردی
110 ديل كارنطى، جةبار تةنيا ياساكانى هاورِيَطرتن 306 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى ضوارضرا 2008 2 بەشێ زمانێ کوردی
111 فاضل عمر طةنجينا ثةيظيَن ئاظيَستايىَ 199 ضاثى يةكةم دهوك ضاثخانا خانى 2008 2 بەشێ زمانێ کوردی
112 كيت كينان،و، كةمال فاروق جلَةوكردنى فشارى دةروونى 77 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
113 هاشم سالَح، و، شوان ئةحمةد ئاركيؤلؤذياى زانستة مرؤظايةتيةكان 268 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى داناز 2001 2 بەشێ زمانێ کوردی
114 مستةفا غالب، كةمال عةلى سارتةر رابةرى فةلسةفةى بوونطةرايى 188 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
115 كؤمةلَىَ ثسثوؤرى ئةمريكى، و، كةمال فاروق طةمة لة ذيانى مندالاَندا 171 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةدرد 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
116 ئةرنست طيلنةر، بةهزاد حةويَزى ثؤست مؤديَرنيزم و ئةقلَ و ئايين 161 ضاثى يةكةم دهؤك ضاثخانةى خانى 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
117 ئةريك فرؤم، و، هةذار جوانرِؤيى هةلَهاتن لة ئازادى 418 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 2 بەشێ زمانێ کوردی
118 ئةريك فرؤم، و ، هةذار جوانرِؤيى قةيرانى دةروونشيكارى 282 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
119 ئيبراهيم فةقىَ، و، كةمال عةلى 10 كليل بو سةركةوتن 219 ضاثى سيَيةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
120 مؤريس كرانستؤن، و، سامان عةلى حاميد سارتةر لة نيَوان فةلسةفة و ئةدةبدا 202 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
121 ويَندى طرانت، و، شيَرزاد حةسةن تؤ بةسةرخؤتدا زالَيت ( ريَبةريَكة بؤ ئةو كةسانةى طةرةكيانة بةسةر ذيانى خؤياندا زالَ ببن) 323 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2003 2 بەشێ زمانێ کوردی
122 قانيع خورشيد عيشق لة نيَوان عةقل و ئاييندا 270 ضاثى سيَيةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
123 فرانك.س. كاثرير، و، سؤران خورمالَى دةروونزانى رِةفتار بؤ بةرةو لوتكةى كامةرانى 362 ضاثى سيَيةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
124 مؤنتسكيؤ، و، ئيدريس شيَخ شةرةفى رؤحى ياساكان 941 ضاثى دووةم هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 2003 1 بەشێ زمانێ کوردی
125 كةمال مةمةند ئستاتيكا (فةلسةفةى جوانى و هونةر) 374 زانكوى سليَمانى المكتبة المركزية 1977 1 بەشێ زمانێ کوردی
126 كةنعان مةكيية، و، ةحةمة رةشيد كؤمارى ترس 540 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
127 رامين جهانبطلو، و، ئيدريس شيَخ شةرةفى رِامانى هيطلَى ضةند وانةيةك لةمةرِ (فينؤمينؤلؤذياى رؤح ( دياردةناسى زةين) 119 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى منارة 2007 4 بەشێ زمانێ کوردی
128 برايان ليسلى وايس، و، هيَمن شةريف ذيانةكانى ثيَشوو و ياداشتةكانى رؤح 258 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى ضوارضرا 2006 3 بەشێ زمانێ کوردی
129 هيطلَ، و، عرفان مستةفا ميَذووى فةلسةفة 416 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
130 ديل كارنطى، و، شةريف حةمة رةشيد دودلى و زالَبوون بةسةر نيطةرانى دا 482 ضاثى دووةم نيَوةندى بلاَوكردنةوةى ئارام 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
131 ئةندؤ ظينسينت،و، عومةر مةولودى ئايدؤلؤذيا مؤديَرنة سياسيةكان 586 ضاثى يةكةم دهؤك ضاثخانةى حخانى 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
132 نيهاد سةعدوالله سايكولوذيا ثةروةردا زاروكى دذيىَ ئيَك سالييَدا 54 ضاثا ئيَكىَ ثشكا ئيَكىَ دهوك ضاثخانا زانا 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
133 جيكوب لانرؤ، و، ئةبةبةكر خؤشناو ثانتوركيزم (سةدةيةك ثةلكوتان بؤ فراوانخوازى) 458 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى سةردةم 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
134 هاشم سالَح، و، شوان ئةحمةد جؤرج تةرابيشى و ليَكشيتلَكردنى ئايديؤلؤذياى هاوضةرخى عةرةبى ( كتيَبى طيرفان) 128 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
135 سيد صديق عبدالفتاح،و، كةمال عةلى ذن لة ووتةى فةيلةسوف و ناوداراندا 342 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى طةنج 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
136 ى. سيكالَ.م.ئيلين. Y.Secai,M.Iiyin،و،خوسرةو جاف مروظ لة ريَرِةوى ثيَطةيشتن دا 244 بةغداد دار الحرية 1996 1 بەشێ زمانێ کوردی
137 حةمة على حةمة على وةيس زنجيرةى زيَرِ و زيو 220 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى وةزارةتى رِؤشنبيرى 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
138 أ.س. ئةخمانؤظ و هةظالَيَن وى، و، جةلال تةقى سةرةتايةك لة فةلسةفةى يؤنانى كؤن 137 ضاثى يةكةم سليَمانى كتيَبخانةى بةستة 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
139 ديل كارنطى، و، سةلام كةريم ضؤن سةركةوتوو دةبيَت؟ ( طةيشتن بة سةركردايةتى و سةركةوتن و دةولَةمةندى) 289 ضاثى يةكةم سليَمانى خانةى ضاث و بلاَ... ضوارضرا 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
140 كامةران محةمةد ظيكو و فةلسةفةى ميَذوو 226 سليَمانى ضاثخانةى ياد 2006 2 بەشێ زمانێ کوردی
141 فةرهةنط ميَهر، خ. ئةويندار دينايىَ نوىَ لة دينىَ كةون (فةلسةفةى زةرتوشت) 183 بوستؤن ناوةندى داهيَنان 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
142 عةلى نةورؤزى، و، ئيبراهيم عومةر دةرويَش ضؤن بذين؟ 171 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
143 ريَبين رةسولَ ئيسماعيل هيطل ( فةلسةفة و مؤديَرنيزم) 156 ضاثى دووةم هةوليَر ضاثخانةى رِةنج 2004 1 بەشێ زمانێ کوردی
144 محةمةد كةمال نيلهيزم و رِةهةندةكانى بيركردنةوة 168 ضاثى يةكةم سليَمانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
145 مةريوان عةبدول فةلسةفةى ميَذووى لاى شثنطلةر ( ليَكؤلَينةوةيةكى شيكارى- رةخنةيية 176 ضاثى يةكةم دهؤك ضاثخانةى خانى 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
146 مهندس خوسرةو جاف ئةنديَشةكانى مؤريس ميَترلينط 79 ضاثى يةكةم بةغدا دار الجماهير 1988 1 بەشێ زمانێ کوردی
147 مستةفا غالب، كةمال عةلى سارتةر ( رِابةرى فةلسةفةى بوونطةرايى) 188 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
148 سالم ئةلقةمودى،و، بةشارةت رةزا سايكوؤلؤذياى دةسةلات 110 ضاثى يةكةم ضاثةمةنى ديلان 1 بەشێ زمانێ کوردی
149 طؤران قةرةداغى مروظ و بةهرةكانى 131 ضاثى يةكةم سةيد سادق ضاثةمةنى هيَمن 2005 1 بەشێ زمانێ کوردی
150 محةمةد كةمال باثير ئاغا ئؤنتؤلؤذيى بنةرةتى و بوونى مرؤظ 97 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانةى رِاز 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
151 حابس ئةلعةولمة و ئامين مزاهرة، و، ئامانج محةمةد سايكؤلؤذياى مندالَ دةرونزانى طةشة 224 ضاثى يةكةم 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
152 جان طرى، و، شؤرِش جوانرِؤيى مةريخيةكان و ظينوسيةكان لة ئةوين دا 172 ضاثى يةكةم هةوليَر ضاثخانة و ئوفسيتى طولزار 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
153 حسين عثمان كلش كادر (هةست، رةوشت، تايبةت مةندى، رؤلَىَ كادرى د ثيَش ئيَخستنا ريَكخستن و ضاكسازييا جظاكى دا) 120 ضاثا ضارىَ دهوك ضاثخانا خانى 2013 1 بەشێ زمانێ کوردی
154 فاروق رةفيق ئاشتكردنةوةى عةقلَ و عيشق " ثةروةردةى ليبرِال و ئاكارى مةدةنى" 369 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثخانةى رةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
155 ماكسهؤر كهايمةر،و، سامان عةلى حاميد سةرةتاكانى فةلسةفةى ميَذووى بؤرجوازيى 200 ضاثى يةكةم سليَمانى ضاثةمةنى طةنج 2006 1 بەشێ زمانێ کوردی
156 جةلال خةلَف ذالَةى دةروون زانى مندالَ لة قوناغى دوا مندالَى و هةرزةكاريدا 142 ئةميندارى طشتى رؤشنبيرى 1987 1 بەشێ زمانێ کوردی